Új jogszabályok és elérhetőségeik

2014.06.01 11:02
(139. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CLIV. tv. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról és a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről
- 2011. évi CLV. tv. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
(140. Magyar Közlöny)
  - 2011. évi CLVI. tv. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
        törvények módosításáról
(143. Magyar Közlöny)
- 42/2011. (XII.2.) NGM r. a megyei (fővárosi) munkaügyi központok
        illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének           és     folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010.(II.16.) SZMM r.
      módosítása
(146. Magyar Közlöny)
- 258/2011. (XII.7.) Korm. r. a megyei intézményfenntartó központokról,
  valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei
  önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi
  intézményeinek átvételével összefüggő egyes Korm. r-ek módosításáról
(148. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CLXVII. tv. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
  megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
(155. Magyar Közlöny)
- 280/2011. (XII.20) Korm. r. a gyakorlati képzés költségeinek a
  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe
  vehető gyakorlati képzési normák mértékéről és a csökkentő tétel
  számításról
(157. Magyar Közlöny)
- 298/2011.(XII.22.) Korm. r. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér
  és a garantált bérminimum megállapításáról
- 299/2011. (XII.22.) Korm. r. a munkabérek nettó értékének
        megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről
        és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről
(160. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CLXXXVII. tv. A szakképzésről
- 317/2011. (XII:27.) Korm. r. a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának
  és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011.(IV.12.) Korm. r.
  módosításáról
- 319/2011. (XII.27.) Korm. r. a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011 (VIII.24.) Korm. r. módosításáról
(161. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CLXXXVIII. tv. Magyarország 2012. évi központi költségve-
        téséről
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
(162. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről
- 328/2011. (XII.29.) Korm. r. a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
  jóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és
  az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 330/2011. (XII.29.) Korm. rendeletek szociális és gyermekjóléti, gyer-
        mekvédelmi szolgálatokkal összefüggő módosításairól
- 331/2011. (XII.29.) Korm. r. az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli
        és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításairól
- 332/2011. (XII.29.) Korm. r. a családok támogatásáról szóló 223/1998
  (XII. 30.) Korm. r. módosításáról
- 333/2011. (XII.29.) Korm. r. a kórhatár előtti ellátás, szolgálati     járandóság… szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításairól
- 335/2011. (XII.29.) Korm. r. a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről
(163. Magyar Közlöny)
- 39/2011. (XII.29.) KIM r. az Erzsébet utalvány kibocsátásáról
- 1507/2011. (XII.29.) Korm. hat. a közfoglalkoztatás középtávú
        (2012-14) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
(164. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CXCIV. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról
- 2011. évi CXCVI. tv. A nemzeti vagyonról
- 354/2011. (XII.30.) Korm. r. a társadalombiztosítás ellátásaira és a
  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
        szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról szóló 195/1997 (XI.5.)
  Korm. r. módosításáról
- 356/2011. (XII.30.) Korm. r. az állami vagyonnal való gazdálkodásról
  szóló 254/2007. (X.4.) Korm. r. módosításáról
(165. Magyar Közlöny)
- 2011. évi CCI. tv. egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosí-
  tásáról
- 2011. évi CCIV. tv. A nemzeti felsőoktatásról
- 362/2011 (XII.30.) Korm r. az oktatási igazolványokról
(166. Magyar Közlöny)
- 371/2011. (XII.30.) Korm. r. a költségvetési szervezeteknél és az egyhá-
  zak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak
  2012. évi kompenzációjáról

—————

Vissza